cart 0
Eshop Kráľovský spánok.sk by sleep4u
cart 0

Obchodné a reklamačné podmienky

1.9.2017

Všeobecné informácie pre e-shop www.kralovskyspanok.sk

Na našej stránke sa nemusíte zaregistrovať, nakupovať môžete ihneď aj bez registrácie. Registrácia je dobrovoľná a záleží od Vášho rozhodnutia.

Dodacie lehoty sú vyjadrené v pracovných dňoch, resp. týždňoch a pri objednávke s viacerými položkami je rozhodujúci termín dodania, ktorý zodpovedá položke s najdlhšou dodacou lehotou. (To znamená, že ak objednáte napríklad tovar, ktorý má dodaciu lehotu do 2 dní a súčasne objednáte ďalší tovar, ktorý má dodaciu lehotu do 14 dní, rozhodujúcim termínom pre kompletné vybavenie objednávky je 14-dňová lehota). Upozorňujeme, že dobierku nezasielame do P.O.BOXu. Tovar Vám bude dodaný formou dobierky.

Objednávky nad hodnotu 300,- EUR môžu podliehať aj preddavkovej platbe vo výške 50% hodnoty objednávky.

UPOZORNENIE:

Všetky produkty boli pri fotení vystavené vysokému osvetleniu, takže v skutočnosti môže byť zobrazená farba o niečo tmavšia. Toto nemôže byť predmetom reklamácie.

NÁVODY:

Spolu s tovarom obdržíte návod na používanie výrobku a prípravkov na ošetrovanie a starostlivosť o výrobok.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné pre web www.kralovskyspanok.sk od 1.9.2017

OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY predávajúceho:

4U s. r. o., so sídlom: Galvaniho 15, 821 04 Bratislava, IČO: 46 373 021, DIČ: 2023347645, IČ DPH: SK2023347645, OR: Okr. súd BA 1, vložka 117341/B pre e-shop www.kralovskyspanok.sk, platné od 1.9.2017

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.kralovskyspanok.sk

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Nevyhnutnou podmienkou pre zadanie objednávky kupujúcim je potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Potvrdenie podľa predchádzajúcej vety kupujúci realizuje zaškrtnutím príslušného políčka v objednávkovom formulári. O tom je kupujúci poučený informáciou umiestnenou vedľa objednávkového tlačidla spolu s priamym odkazom na tieto obchodné a reklamačné podmienky.

2.3. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky na spracovanie. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Predávajúci potvrdí objednávku do 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky na spracovanie. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky. Ak predávajúci zistí, že cena za tovar uvedená v e-shope je zjavne nesprávna alebo, že je nesprávna informácia o naskladnení a dodacích termínoch tovaru, namiesto potvrdenia objednávky zašle o tom kupujúcemu informáciu a požiada ho o vyjadrenie, či na objednávke trvá. V tomto prípade je kúpna zmluva uzavretá okamihom oznámenia kupujúceho, že na objednávke trvá. Ak kupujúci na objednávke netrvá, objednávka sa zruší.

2.5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, to je k povinnosti platby, o čom je pred potvrdením objednávky upozornený označením objednávkového tlačidla: „Objednávka s povinnosťou platby“

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Kupujúci je povinný:

- prevziať objednaný tovar,

 zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu.

- prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní,

3.2. Predávajúci je povinný:

- dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

 spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 informovať zákazníka - spotrebiteľa o možnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy a poskytnúť mu všetky informácie súvisiace s odstúpením od zmluvy. (Tieto údaje predávajúci uvádza v spodnej časti faktúry)

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je 2-5 pracovných dní, ak je tovar skladom. Dostupnosť je uvedená pre každý produkt v jeho popise, pod informáciou o cene (obvykle od 2 do 72 pracovných dní).

4.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a prijatí na sklad. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar, a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar, a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

4.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

4.6. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 10 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

4.7. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Po vyplnení škodového protokolu sa postupuje v zmysle článku 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy nie je dotknuté.

4.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

4.10. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

- platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru, alebo poštovému doručovateľovi, prípadne na priehradke pošty),

- platba prevodom.

4.10. Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a Predávajúci tieto služby nie je povinný poskytnúť. Ak má Kupujúci záujem o montáž alebo vynesenie tovaru, je povinný túto skutočnosť uviesť v objednávke. V prípade možnosti poskytnúť tieto služby v mieste dodania tovaru, potvrdí túto skutočnosť Predávajúci vrátane ceny za tieto služby v záväznej akceptácii objednávky.

 

4. 12. Ceny v elektronickom obchode Predávajúceho sú uvedené v EUR vrátane DPH. Kúpna cena nezahŕňa poštovné, balné a iné náklady na doručenie ani cenu za doplňujúce služby poskytované ku kúpnej zmluve, najmä podľa bodu 4.10. Obchodných a reklamačných podmienok. Akciové ceny tovaru sú zreteľne vyznačené a platia len do vypredania zásob akciového tovaru alebo do dátumu ukončenia akciovej ponuky.

 

4.13. Možnosti dopravy:

- Vlastná doprava Sleep4U,

- GLS Generals Logistcs System Slovakia s.r.o.

 

5. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

5.1. Poplatok za poštovné a balné si určuje zákazník pri vytváraní svojej objednávky. Vyberá si z ponúkaných možností na našej stránke a podľa vlastného výberu. Najnižší základný poplatok za poštovné a balné účtujeme 4,00 EUR.

V prípade doručenia GLS Generals Logistcs System Slovakia s.r.o. (zásielka 1. triedy),  je tovar doručený do 2 pracovných dní od expedície z nášho skladu. 

5.2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) sa dobierkový poplatok zvlášť už neúčtuje, nakoľko je zaúčtovaný do celkovej ceny.

5.3. Poštovné a balné podľa cenníka je platné len pre doručenie v rámci SR, pre iné štáty sa stanovuje po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom.

5.4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. Storno objednávky

7.1. Stornovať skladový objednaný tovar má kupujúci právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku na tovar. Tovar, na ktorý sa vzťahuje výnimka z práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), možno stornovať vo výške zálohy, ktorá bola zaplatená za tento tovar. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné; s výnimkou kupujúceho – spotrebiteľa je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť náklady na dopravu tovaru  uvedené v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na adresu bratislava@sleepforyou.sk, kde je potrebné uviesť všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

8. Odstúpenie od vybavenej objednávky

8.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie a/alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, ak takáto záloha bola zaplatená.

8.2. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.6 Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť písomne, e-mailom alebo doručením USB kľúča, CD, DVD, pamäťovej karty, pevného disku počítača alebo iného trvanlivého nosiča obsahujúceho odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má možnosť použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, zverejnený v spodnej časti stránky v sekcii „Návody a formuláre“. Kupujúci môže formulár priamo vyplniť a vytlačiť. Kupujúci zároveň obdrží Formulár na odstúpenie od zmluvy už v potvrdení o prijatí objednávky, ktoré dostane e-mailom a taktiež spolu s objednaným tovarom na rube faktúry, alebo dodacieho listu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí určito a zrozumiteľne identifikovať, komu je určené, ktorej kúpnej zmluvy resp. objednávky sa týka, akého tovaru sa týka, kto je kupujúcim a aká je jeho adresa.

8.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

8.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie.

8.10. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

8.15. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý vrátil poškodený alebo neúplný, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na primeranej náhrade, prípadne môže predajca uplatniť svoj nárok súdnou cestou. 

8.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

8.17.Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

9. Reklamačné podmienky a práva z vád tovaru (Reklamačný poriadok)

 

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

9.2. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

 

9.3. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitý tovar, kupujúci súhlasí so záručnou dobou v trvaní 12 mesiacov. Záručná doba je dlhšia ako 24 mesiacov, pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, alebo pokiaľ dlhšiu záručnú dobu poskytne predávajúci, výrobca alebo dodávateľ tovaru. V prípade podľa druhej a tretej vety predávajúci vydá kupujúcemu záručný list s uvedením dĺžky záručnej doby a podmienok záruky, inak namiesto záručného listu postačí doklad o kúpe. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

9.4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zanikajú uplynutím záručnej doby, ak sa v záručnej dobe neuplatnili. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

 

9.5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú reklamáciou u predávajúceho, ak v záručnom liste nie je uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, ak ide o uplatnenie práva na opravu tovaru.

 

9.6. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť prostredníctvom vyplneného reklamačného formulára dostupného na adrese: ___. Kupujúci vyplnený reklamačný formulár zašle na adresu predávajúceho alebo e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. na adresu alebo e-mailovú adresu podnikateľa určeného na opravu uvedenú v záručnom liste, ak sa postupuje podľa bodu 9.5 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Ak nejde o vadu spočívajúcu len v tom, že dodávka tovaru nebola kompletná, kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho resp. na adresu podnikateľa určeného na opravu podľa predchádzajúcej vety spolu s reklamačným formulárom resp. bez zbytočného odkladu po jeho odoslaní e-mailom.

 

9.7. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie a doručí ho kupujúcemu. Ak reklamáciu uplatnil e-mailom, potvrdenie doručí kupujúcemu obratom. Inak predávajúci potvrdenie doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

9.8. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí vadu tovaru. V prípade, ak kupujúci nepostupuje podľa bodu 4.7 týchto obchodných a reklamačných podmienok, znáša bremeno dôkazu, že dodávka tovaru nebola kompletná resp. že tovar bol poškodený už pri prevzatí.

 

9.9. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Na účel prvej vety sa reklamácia považuje za uplatnenú okamihom doručenia tovaru na reklamáciu, ak je ho podľa bodu 9.6 týchto obchodných a reklamačných podmienok potrebné doručiť predávajúcemu. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie kupujúcemu písomný doklad.

 

9.10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne a bez zbytočného odkladu odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

9.10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

9.12. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

10. Osobné údaje

10.1. Predávajúci v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, na plnenie kúpnej zmluvy a pri ďalších úkonoch v súvislosti s uzatvorenou kúpnou zmluvou, najmä pri plnení povinností v súvislosti s odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy a pri vybavovaní reklamácií a sťažností kupujúceho, spracúva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je odlišná od adresy bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo a pri platbe vopred prevodom na účet a platbe platobnou kartou cez internet aj príslušné platobné údaje a údaje o transakcii.

10.2. Na spracovanie osobných údajov kupujúceho podľa bodu 10.1. týchto obchodných a reklamačných podmienok sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), nevyžaduje súhlas kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 10.1. týchto obchodných a reklamačných podmienok je nevyhnutnou podmienkou pre vytvorenie objednávky a následné uzavretie kúpnej zmluvy.

10.3. Predávajúci na základe dobrovoľne poskytnutého súhlasu kupujúceho vyjadreného zaškrtnutím príslušného políčka označeného „Súhlas so spracovaním osobných údajov – vytvorenie účtu“ spracúva osobné údaje uvedené v bode 10.1. aj na účel vytvorenia a vedenia účtu kupujúceho, ak kupujúci vyplnením samostatného registračného formulára alebo registračného formulára v rámci objednávky prejaví súhlas s vytvorením účtu. Účet kupujúceho slúži na zjednodušenie procesu vytvárania a spravovania objednávok prostredníctvom obchodu. Kupujúci zaškrtnutím políčka označeného „Súhlas so spracovaním osobných údajov – vytvorenie účtu“ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledujúcom znení:

„Týmto kupujúci udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je odlišná od adresy bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo a pri platbe vopred prevodom na účet a platbe platobnou kartou cez internet aj príslušné platobné údaje a údaje o transakcii, predávajúcim: 4U s. r. o., so sídlom: Galvaniho 15, 821 04 Bratislava, IČO: 46 373 021, DIČ: 2023347645, IČ DPH: SK2023347645, OR: Okr. súd BA 1, vložka 117341/B, na účely vytvorenia a vedenia účtu v e-shope www.kralovskyspanok.sk. Kupujúci súčasne prehlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim.“

10.4. Predávajúci na základe dobrovoľne poskytnutého súhlasu kupujúceho vyjadreného zaškrtnutím príslušného políčka označeného „Prihláste sa k odberu našich noviniek“ spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa na účel zasielania reklamných oznámení, oznámení o novinkách a iných oznámení obdobnej povahy kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Kupujúci zaškrtnutím políčka označeného „Prihláste sa k odberu našich noviniek“ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov nasledujúcom znení:

„Týmto kupujúci udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, predávajúcim: 4U s. r. o., so sídlom: Galvaniho 15, 821 04 Bratislava, IČO: 46 373 021, DIČ: 2023347645, IČ DPH: SK2023347645, OR: Okr. súd BA 1, vložka 117341/B, na účely reklamných oznámení, oznámení o novinkách a iných oznámení obdobnej povahy. Kupujúci súčasne prehlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim.“

10.5. Udelenie súhlasu podľa bodu 10.3. a 10.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok nie je podmienkou na prijatie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy. Udelenie súhlasu podľa bodu 10.3. a 10.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok predávajúci nijakým spôsobom nevynucuje a nebude s kupujúcim pre neudelenie súhlasu zaobchádzať menej priaznivo ako s porovnateľným kupujúcim, ktorý súhlas udelil. Pre vylúčenie pochybností platí, že potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil, a že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, vykonané zaškrtnutím príslušného políčka, sa nepovažuje za udelenie súhlasu podľa bodu 10.3. a 10.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok.

10.6. Predávajúci spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa kupujúceho pre potreby predávajúceho v poštovom styku s kupujúcim a na evidenciu týchto údajov, a to aj na účely priameho marketingu a na účel ich poskytovania inému prevádzkovateľovi, ktorého predmetom činnosti je priamy marketing. Na spracovanie osobných údajov kupujúceho podľa tohto bodu sa súhlas kupujúceho v súlade s § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje.

10.7. Predávajúci uchováva osobné údaje podľa bodu 10.1., 10.3., 10.4. a 10.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok len na nevyhnutne potrebný čas, po ktorého uplynutí zabezpečí ich likvidáciu. V prípade osobných údajov podľa bodu 10.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok nevyhnutný čas uchovávania osobných údajov trvá najmenej, kým trvajú práva kupujúceho z prípadných vád tovaru. V prípade osobných údajov podľa bodu 10.3 týchto obchodných a reklamačných podmienok nevyhnutný čas uchovávania osobných údajov trvá najmenej, kým má kupujúci zriadený účet v obchode. V prípade osobných údajov podľa bodu 10.4 týchto obchodných a reklamačných podmienok nevyhnutný čas uchovávania osobných údajov trvá najmenej, kým kupujúci neodvolá súhlas na odber reklamných oznámení, oznámení o novinkách a iných oznámení obdobnej povahy. V prípade osobných údajov podľa bodu 10.5 týchto obchodných a reklamačných podmienok nevyhnutný čas uchovávania osobných údajov trvá najmenej, kým kupujúci písomne nenamietne spracúvanie osobných údajov podľa § 28 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov.

10.8. Predávajúci spracúva osobné údaje podľa bodu 10.1., 10.3., 10.4. a 10.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok pre vlastnú potrebu, nezverejňuje ich, nesprístupňuje a neposkytuje ich tretím osobám. Prvá veta sa neuplatní v prípade, ak povinnosť zverejnenia, sprístupnenia alebo poskytnutia osobných údajov upravuje všeobecne záväzný právny predpis. Prvá veta sa neuplatní v prípade osobných údajov podľa bodu 10.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok v rozsahu, v ktorom je tieto osobné údaje nevyhnutné sprístupniť dopravcovi na účely dodania tovaru kupujúcemu. Prvá veta sa neuplatní na poskytovanie osobných údajov podľa bodu 10.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok inému prevádzkovateľovi, ktorého predmetom činnosti je priamy marketing.

10.9. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa bodu 10.3 a 10.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci môže súhlas odvolať písomne listom zaslaným na poštovú adresu predávajúceho, e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho, prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke obchodu, úpravou nastavení účtu, ak má kupujúci vytvorený účet, a prostredníctvom odkazu na odhlásenie z odberu pripojeného k zaslanému reklamnému oznámeniu, oznámeniu o novinkách alebo inému oznámeniu obdobnej povahy. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v bode záhlaví týchto obchodných a reklamačných podmienok. Odvolaním súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely vytvorenia a vedenia účtu v obchode dochádza súčasne k zrušeniu účtu v obchode.

10.10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať, ak § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov neupravuje inak:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

10.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

10.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

10.13. Kupujúci môže žiadosti podľa bodov 10.10. až 10.12. týchto obchodných a reklamačných podmienok podať písomne listom zaslaným na poštovú adresu predávajúceho, e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho alebo prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke obchodu. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v záhlaví týchto obchodných a reklamačných podmienok. Žiadosť kupujúceho predávajúci vybaví bezplatne, ak Zákon o ochrane osobných údajov v § 29 ods. 2 neustanovuje inak. Predávajúci vybaví žiadosť kupujúceho do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.3. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo žiadať o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo alebo ak do 30 dní odo dňa odoslania na žiadosť neodpovie, má kupujúci právo obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vymedzenie niektorých pojmov:

ZHOTOVENIE PODĽA OSOBITNEJ POŽIADAVKY SPOTREBITEĽA:

Ide o také druhy tovaru, ako sú postele, nočné stolíky, komody, skrine a nábytok, ktoré sa až po prijatí objednávky zadávajú do výroby, alebo sa tónujú do požadovanej farby podľa požiadavky spotrebiteľa na konkrétny farebný odtieň, alebo sa vyhotovujú na základe inej konkrétnej špecifickej požiadavky spotrebiteľa. Tento tovar je zhotovovaný podľa osobitnej požiadavky spotrebiteľa a nie je ho možné vrátiť podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. § 7. odst.6., písm. c).

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170


KONTAKT:

Showroom Sleep4U

4U s.r.o.Galvaniho 15
821 04 Bratislava

Mobil: +421 949 319 916

Email: bratislava@sleepforyou.sk
bratislava@sleep4u.sk

Otváracie hodiny predajne

Po – Pi: 10:00 – 19:00
So: 10:00 – 15:00
Ne a štátne sviatky: zatvorené

Po individuálnej dohode a mimo
pracovnú dobu:  +421 949 319 916


FIREMNÉ ÚDAJE:

4U s. r. o.

IČO: 46373021

DIČ: 2023347645

IČ DPH: SK2023347645

OR: Okresný súd BA 1, vložka 117341/B, oddiel: Sro

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.kralovskyspanok.sk